Ang bugtong dating daan bristol palin dating black guy

Posted by / 09-Sep-2017 07:04

Ang bugtong dating daan

Do not be led astray, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexuals......., (MKJV) Do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? pero ang main na rason is kung sino ang nasa tamang katwiran at sino ang nasa hindi....... Psa * Lahat ng kaaway ko'y mapapahiya, at mababagabag na mainam: sila'y magsisibalik, sila'y mangapapahiyang kagyat. Pero pinaliwanag naman nyan kung bakit isang Dios ni Apostol Pablo. Originally Posted by cool35 View Post So madami ang Diyos sa Inyo paki sagot lang po kasi malinaw ang tanong Ko Ilan ba ang Diyos Ninyo? Awit 82:1 1 Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios. so malinaw marami ang Diyos sa inyo Paki tama lang poh? "Bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin, gayong tao"... kasi nga tao naman ang mapapatay nila, yon yong katawan niya. ito basa may espiritu ba na mamatay at binuhay ng Diyos? Colosas 2:9 9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, sino ang nananahan? kayo opo muna dyan sa or tira muna dyan ayos lang yan hehehehehehe dahil ang gagaling nyo tumira ito ang dapat sa inyo :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::b eat::beat::beat::beat: ayos ba ? yan maliwanag na ha baka tumakas ka nanaman don sa maraming dios sagot nila nyak... pag nag PC mode na lang ako mag ququote ng sagot ko. Siya ang karunungan ng Dios na kasama ng AMA, buhat pa sa pasimula ng lakad. at san mo nabasa sa biblia na tao siyang umakyat sa langit at tao ding babalik sa lupa..Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor abusers, nor homosexuals......., ano ba yang salitang homosexual para sa iyo parekoi? ADD ( Ang Dating Daan) ay pangalan po talaga ng programa namin mapa radio at T. about naman sa pagkakatatag tol ito para sa kaalaman lang ang aming doktrina para dyan eh naibalik ito or natupad ang hula base sa bibliya sa taong 1914 kasabay ng pag-usbong ng unang world war. meron kami batayan tol base sa bibliya kung bakit namin kinikilalang sugo si ka felix. Eli po ay ibinubulgar nya ang mga maling aral ng mga relihiyon.. Isa 58:1* Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Tulad Halimbawa na Sila daw ang Huling Sugo, Sila lang ang maliligtas, ang labas sa kanilang Iglesia ay walang kaligatasan. Jer Nang magkagayo'y sinabi nila, Kayo'y magsiparito, at tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias; sapagka't ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote, o ang payo man sa pantas, o ang salita man sa propeta. "Lalangin natin ang tao..." eh sino ang kausap na kawangis ng manlalalang.. "Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya." (Colossians -17). may tao bang kasama ng AMA, buhat ng pasimula ng kanyang lakad. "Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. "Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya." (1 Corinthians 8:6). so tumakbo ka sa mga kapisanan ng diyos hehehehe sige takbo hanggang sa mahulog ito sagot nila MAhulog? ito naman tanong ko sige para emphasize ko ang tanong ganito ang pinag uusapan natin is yong Diyos ? Mga Gawa (Ang Salita ng Diyos) 24Siya ang ibinangon ng Diyos sa pagkakalag ng matinding hirap ng kamatayan sapagkat hindi siya maaring pigilin ng kamatayan. Lucas -39 (Ang Salita ng Diyos) Nagpakita si Jesus sa mga Alagad 36Habang sinasabi nila ang mga bagay na ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. 37Sa kanilang pagkasindak at pagkatakot, inakala nilang nakakita sila ng isang espiritu. Bakit kayo nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan sa inyong mga puso? basa Juan (Ang Salita ng Diyos) 10Hindi ka ba sumasampalataya na ako ay nananahan sa Ama at ang Ama ay nananahan sa akin? hehehehe sige balik na muna me sa pag process dami kasi tao kaya [email protected] cool35 hehehe, hindi kaya sa hinahanap ka namin eh na mimiss ka, dont mis enterpret us.. pag nag PC mode na lang ako mag ququote ng sagot ko. :-) Una hindi ako pikon naka tuwa na nga kau mga taga ADD tska di talaga tau mag kakaintindihan kasi mag kaiba ang paniniwala natin.kasi po, hindi naman siya sinugo para ipag mapuri ang kanyang sarili. Dahil hindi naman si Kristo ang pinangalingan ng lahat ng bagay, dahil ultim0ng siya galing sa AMA. yong sinabi mo na pariho sila So madami ang Diyos sa Inyo paki sagot lang po kasi malinaw ang tanong Ko Ilan ba ang Diyos Ninyo? Awit 82:1 1 Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios. sige para emphasize ko ang tanong ganito ang pinag uusapan natin is yong Diyos ? Ang sagot: Si Kristo ay bugtong na anak ng Diyos... JOhn 18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Mattew -17 16 At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, Ang anak ng Dios na buhay. JOhn 3:6 6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. espiritu, eh si Kristo espiritu din ng pasimula ng hindi pa siyang nagkakatawang tao... ano ba talaga ang pinaniniwalaan nyo Anak ng Diyos ? tanong ko ngayon ito ang tanong ko if binigay kay kristo ang pagka Dios sa makatuwid nong siya ay nasa anyong tao ay dios na siya tama po ba? ito yong tanong ko may Diyos ba na nagdadasal sa kanyang diyos? Natural mente sa isang Anak, na ibalik nya ang kapurihan sa AMA, dahil hindi siya bumaba sa lupa para sa kanyang sariling kapurihan. at naiintindihan ko yang si Apostol Pablo, dahil magkadiwa kami..kapatid wala nga pong sinabi na dalawa sila. so tumakbo ka sa mga kapisanan ng diyos hehehehe sige takbo hanggang sa mahulog MAhulog? anong klasing Diyos makapangyarihang Diyos , Manlalang sige ito na ilan ba ang makapangyarihang Diyos para sa inyo base sa nilabas mong talata sino ba humahatol sa gitna ng mga dios? Eh kasi asa lupang katawan siy, kasi kaya napagod, may katawan. 17 At sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas: sapagka't hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sagot: Bago siya nag katawang tao, Dios talaga siya..pasimula. John 14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. Nang pasimula siya ang Verbo, - Sino ang nagsalita? naway nasagot ko ng tama ang tanong mo [email protected] fire nasa bibliya din kasi tol nakalimutan ko lang kung saang talata yon basta nakasaad don pag uusig, pakikipagtalo patungkol sa pinaniniwalaan mong katotohanan. TAlagang gagawa ka ng paraan para mapatigil si kapatid na Soriano.. Pro 28:4 Silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama: nguni't ang nangagiingat ng kautusan ay nangakikipagkaalit sa kanila. Yan po ang ilan sa mga maling aral na tinutuligsa ni Kapatid na Soriano.. dahil hindi po nila kayang igiba ang aral na dala ni kapatid na Soriano. Kayo'y magsiparito, at ating saktan siya ng dila, at huwag nating pansinin ang kaniyang mga salita. "Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. kasi po siya po ang isang Dios na pinangalingan ng lahat ng bagay, wala na pong iba. Pinangalingan po siya ng lahat ng bagay kaya po siya nagiisa. Ang verbo po siya ng Pasimula, at siya ang karunungan ng Dios na kasama nya sa paglalang. yan ha maliwanag na yan take note ito may dinagdag ka sa naunang pahayag wag kaligtaan yang parehas Diyos yan ha ok tumakbo ka na binigay ang kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman sige maganda to. Colosas 2:9 9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, nahayag siya sa laman, pero nag eexist na siya kasama ng AMA, buhat ng pasimula. , alin ba ang binuhay, again eh di yong katawan ni Jesus. maliwanag nananahan ang Ama sa kanya at lahat ng nakitang ginawa ni kristo ay gawain ng AMA ito ang tanong ko hehehe siguro meron ang sagot mo kasi nasa anyong tao ngunit payag naman kaya if tatanungin natin and makapangyarihang Diyos na siya maging Tao? ulitin mo lang dude ang pagbabasa nakapikit mata ka siguro ng basahin mong sagot ko hahahahaha or siguro dika marunong magbasa ng english wahahahahahaha :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::c lap::clap: Pre di sarado ang isip ko para sa aming ang pagkalilala sa iisang tunay Diyos ay ika tatamu ng buhay na walang hanggan juan 17,1:3 walang mahirap sa mag binangit ko sna ma gets mu now natuto ka ng kaunti gumamit ka na ng iisang tunay hehe di yung kagaya dati Dios lang. pakipost naman po oh para sa kaalaman ng lahat wala papo kasi akong nababsang ganun eh.. baka may talata ka pakipost naman [email protected] deng32 di mo ata binabasa maigi bawat post payo ko sayo magbasa ka muna may sinabi ba akong si kristo ginawang dios ? yun ang problema di yung magkaiba tayo ng paniniwala ..

if bible ang pag uusapan tol walang pagkakaiba yang mga yan pero ang nagkakaiba iba is yong pag unawa ng nilalaman ng bible. "Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya." (1 Corinthians 8:6). tao ba si Kristo, eh wala ngang taong nakakita sa AMA, kundi ang Anak na galing sa sinapupunan nya. ito bigay ko ibang salin Isaiah 9:6 (King James Version) 6For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Eh wala raw magagawa matitiwalag raw tapos turo nya pa "tsaka magagalit yon" nakaturo yong hintuturo niya sa itaas. yan kasi napapala mo boss puro kwento nalang hahahaha may tinatakasan? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. @ fire17m makisagot lang ako sa usapan nyo ha sa parting ito ah, iba lang yan noh sa church of christ o iglesia ni kristo? bakit naman nag-aaway away ang inc at ang relihiyon niyo? Kasi kung sasabihin nyang, dios siya, eh mapapatay ba y0n, eh espiritu Continuation... "Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man. Pero pinaliwanag naman nyan kung bakit isang Dios ni Apostol Pablo. Lahat ng mga nalikha galing sa kanya, kaya iisa, wala namang iba eh. "Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya." (John ). HIndi naman pag sinabing nagkatawan tao eh tao na.. katulad lang din kayo ng ibang sekta tayo ng tayo sa talata di naman alam kahulugan nito. Pero alam ko dapat ang sagot nya, "di naman tupak ang pipiliin namin". Kasi may mga nakakausap akong INC minsan pumupunta sa bahay solid daw ang boto nyo natanong ko nga nung minsan paaano kung may tupak yon parin boboto nyo? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa-Ama at ang Ama'y sumasaakin? ah, iba lang yan noh sa church of christ o iglesia ni kristo? bakit naman nag-aaway away ang inc at ang relihiyon niyo? "Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman," (Colossians 2:9). eh ang tan0ng, bakit may mababasa tayong isang Dios.. "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo." (John 17:3). yan kasi ang mali sa inyo basa ng basa hindi iniintindi mabuti ang talata. Eh wala raw magagawa matitiwalag raw tapos turo nya pa "tsaka magagalit yon" nakaturo yong hintuturo niya sa itaas. at ito pa hehehe nawala lang ako hehehe ayon pinagpuputol putol na post ko hahahaha nakikita tuloy ngayon kung saan nanggaling ang pag eedit ang galing nyo mag edit hehehehe ito oh Quote: Originally Posted by cool35 View Post So madami ang Diyos sa Inyo paki sagot lang po kasi malinaw ang tanong Ko Ilan ba ang Diyos Ninyo? Eh kasi sabi tumatakas raw ako sa sarili kong tanong ~_~ =============================================== Pag sa pag boto nagkakaisa po ba kayo?? Gets ko madami talaga mababasa sa biblia na isa lang talaga ang Diyos simula sa mga panganay hanggang sa panahon ng kristianyo hehe pre sa dami nung katwitrang binanggit di mo pa rin pala nagets meaning pre sarado na isip mo.. tsk tsk.pre sa dami nung katwitrang binanggit di mo pa rin pala nagets meaning pre sarado na isip mo.. :noidea: pano ba natin nasabi na nasa anyong dios si kristo ito poh Juan 10. kahit bakla ka, kung hindi ka naman nakikiapid sa kapwa lalake, at sumusun0d ka sa Dios. (LITV) Or do you not know that unjust ones will not inherit the kingdom of God? tungkol naman sa pag aaway don ko din ipapakita sayo ang kahulugan Ah, sino ba kasi ang nauna sa add at sa inc? pasensiya na tol kung masyadong maraming tanong ko. ito lang ang tanging maisasagot ko sayo tol ang issue ng bangayan eh sino ang may karapatan para tawagin kang tunay na Iglesia gamit ang batayan nakasulat sa bibliya at kalakip na ang mga aral nito. if susuriin mo ito tol halos pariha nabatay sa bibliya iba lang ang pagkakaunawa nito. "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo." (John 17:3). Ang espiritu ay walang laman at buto tulad ng nakikita ninyo sa akin. yong sinabi mo na pariho sila sagot nila Tutol ba ako sa talata mong binasa? wahaha, kita mo na, eh di nag latag ka ng kabobohan,.. sino kaya susunod aamin hahaha mangagawa katapat lang ng mga ordinaryong member hahay kawawa :praise::praise::praise::praise::praise::praise::p raise::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray: ops saulitin napagawi lang ako ngayon hehehe pero dont worry babalik ako pag tapos ng mga transactions ko. at ang issue natin ay yang paniniwala mo na si Cristo ay Dios at nagkatawang tao. :clap::clap: posted by:cool35 lumalayo tayo sa usapin babalik ko wag ka tumakas ganito para mas maliwanag Si kristo ba at ang ama ay Parihas na Dios? pakisagot after masagot yan ilan ang Dios ng lahat hindi sa mga ginawang Dios at panginoon 1 Mga Taga-Corinto 8:5 (Ang Salita ng Diyos) 5Sapagkat maraming mga tinatawag na diyos sa langit man o sa lupa, maraming diyos, maraming panginoon. Siya ang karunungan ng Dios na kasama ng AMA, buhat pa sa pasimula ng lakad. at san mo nabasa sa biblia na tao siyang umakyat sa langit at tao ding babalik sa lupa.. si Kristo hindi siya ang Dios AMA, si Kristo ang Anak ng Dios AMA, bugt0ng na anak na sinapupunan ng AMA, siya ang Verbo na nagkatawang tao. at mer0ng bang tao, na mas panganay pa sa mga nilalang.? First Corinthians 6:9 (ISV) You know that wicked people will not inherit the kingdom of God, don't you? Sexually immoral people, idolaters, adulterers, male prostitutes, homosexuals, (EMTV) Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, .......... subaybayan mo lang yong thread na ginawa ko dyan ako pupunta sa pinag uusapang Iglesia/Church. pasensiya na tol kung masyadong maraming tanong ko. "Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan." (Isaiah 9:6). yan po ang sagot [email protected] sky salamat ulit sa magandang sagot ito supporting na tanong ko sa mga binigay mong mga talata ilan ang lalabas na Diyos? Ang tinutukoy dian ang Dios AMA eh, hindi talaga tao. dyan mo din sabihin dapat ba natin tawaging Ama si kristo hehehe nakakatawa ka sarili mo lang talata yan din naman ang bumalik na pamatay sa inyo. Paratang ka ng paratang hindi, kaw naman tong hindi makaintindi. sorry tol di kasi ako tulad ninyo mga payed na manggawa ops di sakin galing yan sige edit nyo na baka mapansin pa ng iba bago hayaan ko kayong ma burahin yon para di halata hehehe link lang ibibigay ko Only registered users can see the link. kaya nga dapat masunod ang kautusan ng diyos at iyan ang tinupad ni kristo na ibuhos niya ang kanyang kamatayan sa krus para yaong mga tao na inaaring ganap niya ay maligtas. ang pinag uusapan natin is papayag ba ang dios na maging tao. ayon masunurin marunong din naman palang umunawa kaso after nito babalik ulit sa maling paniniwala so maliwanag hindi ang Dios ang nagkatawang tao? so sa makatuwid dalawa ang Dios niyo yon ay ang AMA at ANAK paki correct lang poh yan ha nasagot kuna Hala cool ikaw ang hindi marun0ng umintindi. si Kristo hindi siya ang Dios AMA, si Kristo ang Anak ng Dios AMA, bugt0ng na anak na sinapupunan ng AMA, siya ang Verbo na nagkatawang tao. at mer0ng bang tao, na mas panganay pa sa mga nilalang.? ang pagkakaintindi mo Ata y0ng Dios AMA, ang nagkatawang tao.

ang bugtong dating daan-24ang bugtong dating daan-25ang bugtong dating daan-29

"Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya." (1 Corinthians 8:6). Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito,m siya'y tumingala sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras: parangalan mo ang iyong Anak upang maparangalan ka naman niya. at after mo masagot yan dyan mo sabihin kanino dapat eh address yang salita na makapangyarihang Diyos. Eh kasi asa lupang katawan siy, kasi kaya napagod, may katawan. kaya di po lahat ng tao is dios ang gumagawa may mga tao na pinili ng dios na sya nyang ginagabayan at tinatanggapan ng paglilingkod eto po talata mateo "hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin panginoon , panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." ayan po kaya we have to know kung anu po ba ang kalooban ng Ama sa langit para po tayo ay makapasok sa kanyang kaharian at pag nasa kaharian na po ayo ng dios meaning sya na po ang maghahari dun sya na po ang gagawa sa atin filipos "sapagkat Dios ang gumagawa sa inyo sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kaloobanyan" Dios na po ang gagawa sa atin kung tayo po ay maglilingkod na ng tapat ang kausap po jan ay ang mga lingkod sa filipos kaya tyak mga christiano yun mga sumusunod kay kristo sa kalooban nya. oh kulang pa sa paliwanagan para maintindihan mu ko. di ko naman pinipilit paniniwala ko sayo eh yung nababasa sa bible ikaw ang di makagets umiiwas ka sa mga talata pinipilit mo mga talata mo na gusto mong basahin para tumama sa paniwala mo mali yun nagiging bulag ka sa ibang talata ang sa akin to open up your eyes na may ibang talata na magsasabing di lang isa ang dios kas nga mali manapa i especify mo sana nagets mo na ISANG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT ANG AMA ganun yan wala akong itututol sayo pero isang dios lang ang sasabihin mo at wala ng iba may masasagasaan kanga eh nanakasulat din sa bible at mismong ang dios pa ang nagsabi panu mo ngayon sasabihin na di kita magets ikaw ang di makagets ..

One thought on “ang bugtong dating daan”